آينده

فقط فرصتی‌است برای کشف حقايقی نه‌چندان خوشآيند

 که هنوز به بلوغِ درکِشان نرسيده‌ايم!

 

 

لینک