مرد‌ها به دو دسته تقسيم می‌شند

مرد‌هايی که می‌شناسيشون

و مردهای خوب!

لینک