تست آی کيو   

الف) همه بلاگرها؛ افسرده؛ عاشق و دل شکسته هستند.

ب ) همه عاشقان دل شکسته و افسرده؛ بلاگر هستند.

ج ) وجود دارد بلاگری که؛ افسرده؛ عاشق و دل شکسته نباشد. ( در نتيجه؛ يا جوک هايی را که با SMS می گيرد می نويسد يا مطالب ۳ نقطه)

د ) وجود دارد افسرده؛ عاشق و دل شکسته ای که بلاگر نباشد.( که قطعا تایپ کردن بلد نيست)  

-مساله: با توجه به نام و مضمون اغلب وبلاگ ها؛ کدام يک از موارد فوق صحيح است؟

۱) الف و ب                       ۲) ج و د

۳) همه موارد                    ۴)ايتس نان آو يور دمن بيزينس

 

لینک