ميشه انقدر خوش بگذره، که تو فکر کنی عاشق من شدی ...

يا برعکس!

لینک