ميزان گير دادن واسه اينکه بری خواستگاری

با اينکه چقدر کت و شلوار بهت بياد،

نسبت مستقيم داره.

لینک