هميشه بهترين اتفاق‌ها

درست قبل از يه حالگيری اساسی،‌ می‌افتند.

لینک