طرفت رو منطقی انتخاب کن

ولی ديوانه‌وار دوستش داشته باش،

و اگه ديوانه‌وار انتخابش کردی

حداقل منطقی دوستش داشته باش.

لینک