گاهی فراموش ميکنم

روی زمين

-غير از تو-

شش ميليارد آدم ديگه هم زندگی می‌كنند.

لینک