تا حالا شده يه ورژن جديد از خودت کشف کنی؟

ماسک نه!

خود خودت...

 اونقدرخودخواه و بدقلق که شک کنی خودتی.

 

لینک