تشريفات ساده   

امروز به اتهام قتل بازداشت شدم

صورت مقتول کاملا از بين رفته  و  غيرقابل شناسايی بود

بازپرسی که تموم شد

به جرم قتل خودم

محکوم به حمل جسد خودم؛ تا آخر عمر شدم.

لینک