آرامش   

 خدا بيامرزه پدر اون خل مشنگی که گفت: هر چه فرياد داريد؛ بر سر آمريکا بکشيد!!

امروز وقتی از اين خر تو خری؛

و اينکه وقتی بلايی به سرمون مياد؛ دستمون به هيچ جا بند نيست؛

داشتم از عصبانيت ميترکيدم...

چند تا فرياد سر آمريکا کشيدم؛ بعدشم چندتا فحش خواهر و مادر بهش دادم؛ که آخه فلان فلان شده چی ميشد يه ويزا هم به ما ميدادی!!

بعدش...

نميدوني چقدر آروم شدم .... آروم ....

لینک