- تا حالا شده؛ به گذشته که فکر ميکنی به خودت بگی: عجب احمقی بودم من!!!؟

= نه. اصلا!!!

- يعنی ميخوای بگی هنوز هم به همون اندازه احمقی؟!!!

 

لینک