شوهر خالم تصادف کرده، پاش شکسته...

مامانم ميگه:

پارسال عيد خاله‌ات مريض بود،

پيارسال عيد هم بابات،

خدا رو شکر امسال ديگه دمِ عيد مريض نداريم !!!

لینک