**   

يه هتل تو آنتاليا

به نقل از بعضی سايتها ۵ ستاره است

به گفته بعضی ۳ ستاره

البته مطمئنم روی تابلو، دم در هتل ۲ تا ستاره بيشتر نيست.

 

لینک