تفاهم   

هميشه از فيزيک بدم ميومده!!

اما امسال خيلی دلم ميخواست با بچه‌های نجوم، واسه رصد خورشيدگرفتگی برم.

ولی از اينکه الان بجای رصد، دنبال بدبختی‌های تصادف و بيمه و تعميرگاه هستم،

ميتونم بفهمم که فيزيک هم، همه اين سالها از من بدش ميومده!!!

 

لینک