!!!؟؟   

قطعا اگه خواستی زيرآبی بری

طرف بايد خيلی باحالتر از طرفِ خودت باشه!

وگرنه ارزش زيرآبی رفتنُ نداره.

 

البته همين که آدم به اون باحالی حاضره با تو زيرآبی بره، خودش بدجوری جای سؤاله!!!

 

 

لینک