سخت‌ترين کار

از نو ساختن است!

 

برای او که، ويران شدن را به چشم خويش ديده است.

لینک