فرشته ها   

ترم دوم يا سوم بود که سر کلاس زبان؛ يه متن در مورد مواد راديو اکتيو و خواص و موارد استفاده اونها؛ داشتيم می خونديم. استادمون که مردی کاملا باهوش و شوخ طبع بود در ادامه توضيحات متن اضافه کرد: اين موادی که خانوما به صورتشون می مالند و شبيه فرشته ها می شند هم از همين مواد راديو اکتيو بدست می آد.

يکی از پسرهای هپلی کلاس با لهجه اصفهانی و کش داری گفت: استاد؛ خودشونو گول می زنند.

استاد هم با يک لبخند زيرکانه جواب داد: شما رو هم گول می زنند .....

 

لینک