If we were aware   

بسياری از اتفاقها

-بی آنکه بدانيم-

برای آخرين بار رخ ميدهند.

لینک