شما اگه برای انجام يه کار

حدودا ۲ سال در حال فکر کردن باشيد

و هنوز هم به نتيجه نرسيده باشيد

به چه دکتری مراجعه می‌کنيد؟

لینک