قير-قيف   

هميشه يه جای کار ميلنگه

يا وقت نداری که تفريح کنی

يا پايه نداری برای تفريح کردن

يه روز هم که وقتش و پايه‌اش رو پيدا ميکنی، ميبينی که اونجايی که می‌خواستی واسه تفريح بری، قُرق شده.

لینک