تمام خاطراتم

- حتی بهترين‌هايش -

با جاودانگی لحظه‌هايی که به سختی رنجيده‌ام

هر روز بی‌رنگ‌تر می‌شود

 

و اين چيزی به جز يک سوء تفاهم بی‌انصافانه نيست.

 

لینک