کاملا سياسی   

سياستمدار بزرگی گفت: يک سياستمدار وقتی ميگه بله؛ يعنی شايد! و وقتی ميگه شايد؛ يعنی نه.

از اون پرسيدند؛ پس وقتی ميگه نه؛ معنيش چيه؟

جواب داد: يک سياستمدار هرگز نه نميگه!

لینک