اگه بقيه کارهات رو هم 

با همون علاقه و دقتی که انگشت تو دماغت ميکنی

انجام می‌دادی،

الان وضعمون اين نبود...

لینک