يا  بعضی اتفاق‌ها

هفت، هشت سال ديرتر افتاده

يا من 

هفت، هشت سال زودتر به دنيا اومدم. 

لینک