عجيبه!

تمام اونچه که آرزوی پيش‌اومدنشون رو داری

بعد از اينکه ديگه خيلی دير شده و داری بی‌خيالشون ميشی

يه دفه با هم اتفاق می‌افتند.

 

و جالبه که در موقعيتی قرار ميگيری که از بين همشون، مجبوری يکی رو انتخاب کنی و اين سخت‌ترين کاره ... 

 

لینک