کاش

 دروغگویِ خوبی بودی ...

/ 4 نظر / 9 بازدید
خرمگش دعا خوان!

شايد اين آغاز يک دوستی باشد خيلی ذهن پراکنده ای داری خانم ۲۹ ساله!!!!

شيوا

کاش تو کمی ساده بودی !

پری

تو باز دروغ گفتی؟

مليحه

اين همه باهات كار كردم!